PIASEK PŁUKANY 0- 2 mm

Produkt uzyskiwany w procesie przesiania na mokro pospółki wydobywanej ze złoża Waryś. Posiada, jako materiał, stwierdzone badaniami laboratoryjnymi właściwości do produkcji betonów konstrukcyjnych i mas bitumicznych. Znakomity jako podsypka do układania nawierzchni i obsypywania ciągów instalacji wodnych, kanalizacyjnych i elektrycznych.

ŻWIR 2- 8 mm

ŻWIR 8- 16 mm

Uzyskiwany w procesie przekruszenia i przesiania na mokro granitowo- piaskowcowych otoczaków, odseparowanych z pospółki wydobywanej ze złoża Waryś. Żwir przekruszony frakcji 2-8 - 8-16 posiada pełne badania pod względem przydatnoćci do produkcji betonów cementowych i mas bitumicznych dla potrzeb budownictwa i drogownictwa.

ŻWIR 16-31,5 mm

Produkt powstały w wyniku przekruszenia otoczaka frakcji 16-63 mm i przesiania na sitak do frakcji 16-31,5 mm. Materiał ten jest w 100% przekruszonym. Wykazuje właściwości klinujące. Doskonale nadaje się jako nawierzchnia pod lekki i średni nacisk. Znakomity produkt do warstw drenażowych.

MIESZANKA KRUSZYW 0 - 31,5 mm

Materiał doskonale nadający się na nasypy w warstwie mrozoochronnej i odcinającej. Doskonały do obsypywania poboczy, wykonywania warstw stabilizowanych cementem i chudego betonu.

POSPÓŁKA 0 - 63 mm

Materiał pozyskiwany w wyniku wydobycia kruszywa naturalnego żwirowego i przesiania na sucho do frakcji 20, 63 i 120 mm. Kruszywo to znakomicie zagęszcza się, wykazuje dobre właściwości mrozoochronne i wodoprzepuszczalne. Wszechstronne zastosowanie w budownictwie i drogownictwie.

MATERIAŁ NA NASYPY - POSPÓŁKOWY

Produkt pozyskiwany przez wydobycie pospółki z górnej warstwy złożowej zawierający ziarna nienormowane i domieszki z warstwy nadkładowej. Kwalifikowany do budowy rdzenia nasypów drogowych.

MATERIAŁ NA NASYPY - NADKŁADOWY

Materiał pozyskiwany w procesie wydobywczym z warstwy nadkładowej z częściową domieszką pospółki. Zastosowany do budowy nasypów wykazuje dobre cechy zagęszczania.

ZIEMIA CZARNA

Pozyskiwana w wyniku odkrywki złoża, do zastosowania na warstwy wierzchnie boków nasypów drogowych, przy aranżacji placów, skwerów i ogrodów przydomowych.

Powyższe materiały posiadają pełne badania pod katem przydatności do produkcji betonów, mas bitumicznych i wbudowania w pasy drogowe oraz do budowy nasypów

ASORTYMENT | ATESTY | KONTAKT